Application บน iPhone ที่จะทำให้ความรู้ในเรื่องของมะเร็ง ไม่จำเป็นต้องอยู่บนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว

0
525

Client : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Application บน iPhone ของรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง พัฒนามาเป็น application โดยนำเสนอจากหน้ากระดาษแบบเดิมๆ ผ่านเทคโนโลยีบนมือถือสมัยใหม่ที่กำลังนิยมอย่าง iPhone ทำให้ความรู้ในเรื่องของมะเร็ง ไม่จำเป็นต้องอยู่บนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY